13. haim saban & shuki levy - he-man original cartoon theme