13. Haim Saban & Shuki Levy - He-Man original cartoon theme